Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Proste płatności do ZUS

Kalkulator do obliczania najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Oblicz najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na rok
Roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym
Okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym
od do